Search

Iyara Thai Restaurant

Iyara Thai Restaurant

Be the first to review

Iyara Thai Restaurant

2985 Skaha Lake Rd, Penticton, BC V2A 6G3

Thai restaurant