Search

Maki Sushi Restaurant

Maki Sushi Restaurant

Be the first to review

Maki Sushi Restaurant

515 Harvey Ave, Kelowna, BC V1Y 1R2

Japanese restaurant